Vedtægter

Vedtægter for Skjern Trojans

 

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningen Skjern Trojans er stiftet den 4. november 2010 og har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Foreningen er tilsluttet Daff , som er et special-forbund/union under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og foreningen er dermed underlagt disses love og bestemmel­ser.

 

§ 2

Formål

Foreningens formål er at dyrke sporten ”Amerikansk fodbold” og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3

Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 10 år.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen.

 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde for­eningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

 

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlem­skab, forelægges generalforsamlingen.

 

§ 4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelses­blanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten under­skrives af forældre eller værge.

 

§ 5

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. En kontingentperiode er et kalenderår. I forbindelse med udmeldelse skal med­lemmets eventuelle økonomiske mellemværen­der med foreningen afvikles.

 

§ 6

Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 7

Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§ 8

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller per­manent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsfor­pligtelser.

 

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dags­ordenen som et særligt punkt.

 

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af for­eningens vedtægt.

 

§ 9

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalfor­samling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og ind­komne forslag skal finde sted med fire ugers var­sel via e-mail direkte til medlemmerne (aktive og passive).

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsam­lingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede årsregnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde via e-mail senest en uge før generalforsamlingen.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle forenin­gens medlemmer (aktive og passive), samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af revideret årsregnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand (i lige år)

8) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af sekretær (i ulige år)

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

11) Valg af op til to suppleanter til bestyrelsen

12) Valg af revisor (årligt)

13) Valg af revisorsuppleant (årligt)

14) Eventuelt

 

§ 11

Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om for­eningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

 

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberet­tigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 13

Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Besty­relsen kan nedsætte nødvendige udvalg til vare­tagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrel­sens forhandlinger føres en protokol.

 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlin­ger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og op til yderligere 3 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalfor­samling. Formanden er på valg i lige år, medens kassereren, sekretæren og 1 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.

 

§ 14

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Besty­relsen skal inden udgangen af februar måned udarbejde et årsregnskab for det foregående regnskabsår til revisoren. Årsregnskabet fore­lægges den ordinære generalforsamling til god­kendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsregnskab udsendes til foreningens medlemmer (aktive og passive) via e-mail senest en uge før den ordinære generalforsamling.

 

§ 15

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år revidere årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.

 

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsregnskabet forsynes med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 16

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved alle økonomi­ske dispositioner kræves dog under­skrift af formanden i forening med 2 andre medlemmer af bestyrelsen. Kassereren har alene fuld dispositionsret over foreningen bankkonti og likvider. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneopta­gelse. godkendes af general­forsamlingen.

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 17

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver gene­ralforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 18

Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt eks­traordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

 

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for for­slaget. Opnås et sådant flertal på en generalfor­samling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige / almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 

Facebook
Følg med
© 2016 Trojans AFC
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere